Zásady ochrany osobných údajov a politika cookies

Tieto zásady ochrany osobných údajov a politika cookies ( ďalej ako „Zásady“ ) upravujú spôsob, akým spoločnosť VIALUX s.r.o., Veternicová 3158/16, 841 06 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Číslo vložky: 115526/B zhromažďuje a používa informácie od používateľov (ďalej  “Používateľ”) webovej stránky https://lockup.sk (ďalej “Stránka”).

Tieto zásady ochrany súkromia vysvetľujú transparentným a prehľadným spôsobom informácie podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“). Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na Stránku a na všetky produkty a služby, ktoré spoločnosť VIALUX s.r.o. prevádzkuje.

 

Osobné údaje

Osobné údaje od Používateľov získavame rôznymi spôsobmi, vrátane, ale nie výhradne, keď Používatelia navštívia naše stránky, rezervujú hry, prihlásia sa k odberu newslettera, vyplnia formulár, zapoja sa do súťaže, a v súvislosti s inými aktivitami, službami, funkciami alebo zdrojmi dostupnými na našich stránkach. Používatelia môžu byť  vyžiadaný podľa potreby o meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo, prípadne informácie o platobnej karte. Používatelia však môžu navštíviť naše stránky anonymne. Zhromažďujeme osobné údaje od Používateľov len vtedy, ak sú ochotný nám takéto informácie poskytnúť. Používatelia môžu vždy odmietnuť poskytnúť svoje osobné údaje, avšak môže to spôsobiť, že danú akciu na Stránke nebudú môcť vykonať alebo samotná Stránka nebude fungovať.

 

Údaje, ktoré nie sú osobnými

Môžeme zhromažďovať údaje, ktoré nie sú osobnými o Používateľoch vždy, keď naše stránky navštívia. Tieto údaje môžu obsahovať názov prehliadača, typ počítača a technické informácie o spôsoboch pripojenia k našim stránkam, poskytovateľovi internetových služieb a iné podobné informácie.

 

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

 

Ako používame zhromaždené údaje

VIALUX s.r.o. môže zhromažďovať osobné údaje na nasledujúce účely:

  • Zlepšovanie služieb zákazníkom. Údaje, ktoré nám poskytnete, nám pomáhajú efektívnejšie plniť vaše požiadavky a uspokojovať vaše potreby.
  • Personalizácia zážitku. Agregované údaje môžeme použiť, aby sme pochopili, ako používatelia využívajú služby a zdroje poskytované na našich stránkach.
  • Zlepšovanie našej Stránky. Môžeme použiť vašu spätnú väzbu, na zlepšenie našich produktov a služieb.
  • Spracovanie platieb. Informácie zadané kvôli spracovaniu platby môžeme použiť iba na tento účel.
  • Tieto informácie nezdieľame s externými stranami okrem rozsahu potrebného na poskytnutie služby.
  • Na propagáciu, prevádzkovanie súťaže, prieskum alebo inú funkciu stránok.

Údaje z rezervácie používame na realizáciu samotnej rezervácie a ako možnosť kontaktovania používateľa v prípade potreby môžeme použiť e-mailovú adresu používateľa na odoslanie informácii a aktualít, vzťahujúcich sa k jeho objednávke. Tiež môže byť použitá na odpovede na otázky a / alebo iné požiadavky používateľa. Na základe oprávneného záujmu používame e-mailovú adresu tiež na informovanie používateľa, ktorý si v minulosti objednal naše služby o nových podobných hrách a špeciálnych akciách týkajúcich sa našich služieb. Ak sa kedykoľvek používateľ chce odhlásiť z prijímania budúcich e-mailov, môže tak urobiť využitím priameho odkazu z týchto e-mailov.

 

Ako chránime vaše informácie

Prijímame vhodné postupy zhromažďovania, uchovávania a spracovania údajov a bezpečnostné opatrenia na ochranu proti neoprávnenému prístupu, zmene, zverejneniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, používateľského mena, hesla, informácií o transakciách a údajov uložených na našich stránkach.

Citlivá a súkromná výmena údajov medzi lokalitou a jej používateľmi sa deje cez zabezpečený komunikačný kanál SSL a je šifrovaná a chránená digitálnymi podpismi.

 

Zdieľanie vašich osobných informácií

Nepredávame, neobchodujeme ani nepožičiavame vaše osobné údaje žiadnej tretej strane. Agregované demografické informácie, ktoré nie sú naviazané na žiadne osobné údaje môžeme zdieľať s našimi obchodnými partnermi a dôveryhodnými partnermi a inzerentmi na vyššie uvedené účely. Môžeme použiť poskytovateľov služieb tretích strán, ktorí nám pomôžu prevádzkovať našu firmu a stránku (účtovník, IT developer, marketingová agentúra, partnerské weby, sponzori) alebo spravovať činnosti v našom mene, ako napríklad posielanie newslettrov alebo prieskumov.

 

Webové stránky tretích strán

Používatelia môžu nájsť reklamu alebo iný obsah na našich stránkach, ktorý odkazuje na stránky a služby našich partnerov, dodávateľov, inzerentov, sponzorov, poskytovateľov licencií a iných tretích strán. Nekontrolujeme obsah alebo sa na týchto stránkach nepodieľame a nezodpovedáme za postupy, ktoré používajú webové stránky na ktorých odkazujú odkazy na našich stránkach. Okrem toho tieto stránky alebo služby, vrátane ich obsahu a odkazov, sa môžu neustále meniť. Tieto stránky a služby môžu mať vlastné zásady ochrany osobných údajov a služieb zákazníkom. Prehliadanie a interakcie na akejkoľvek inej webovej lokalite, vrátane webových stránok, ktoré majú odkaz na naše stránky, podlieha vlastným podmienkam a pravidlám tejto webovej stránky.

 

Zmeny týchto zásad spracúvania osobných údajov

Spoločnosť VIALUX s.r.o. má právo kedykoľvek aktualizovať tieto pravidlá spracúvania osobných údajov. Keď urobíme, aktualizujeme aktualizovaný dátum v dolnej časti tejto stránky. Odporúčame používateľom, aby často kontrolovali túto stránku v prípade akýchkoľvek zmien, aby boli informovaní o tom, ako pomáhame pri ochrane osobných informácií, ktoré zhromažďujeme. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou preskúmať tieto pravidlá ochrany osobných údajov.

Aké sú vaše práva dotknutej osoby?

Našej spoločnosti záleží na ochrane Vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich silné zabezpečenie prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom písomnej vlastnoručne podpísanej žiadosti, z ktorej bude zrejmá Vaša identita a právo, o ktorého výkon nás žiadate. Žiadosti o výkon práva dotknutej osoby určené prevádzkovateľovi môžete posielať na adresu sídla Spoločnosti. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa výkonu Vašich práv Dotknutej osoby nás môžete kontaktovať prostredníctvom uvedených kontaktov. Týmto postupom nie je dotknuté Vaše právo odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý môžete vždy odvolať tak ľahko, ako ste nám ho udelili (napr. ak ste súhlas udelili elektronicky vždy ho môžete odvolať aj emailom bez potreby zasielania písomnej žiadosti na adresu sídla našej Spoločnosti) alebo Vaše právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií, ak sú dostupné.

V prípade záujmu o informácie o dôvodoch na základe, ktorých prevažujú naše právom chránené záujmy nad Vašimi právami a slobodami pri spracúvaní Vašich osobných údajov na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, nás prosím kontaktujte na data@lockup.sk alebo prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v úvodnej časti tohto dokumentu.

S účinnosťou od 25. mája 2018 budete mať k dispozícii nové práva, ktoré by Vám mali poskytnúť efektívnejšiu kontrolu a prehľad o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúva naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ. Konkrétne ide o právo na prístup k údajom (článok 15 GDPR), právo na opravu (článok 16 GDPR), právo na vymazanie (článok 17 GDPR), právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR), právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR), právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov (článok 21 GDPR) a právo napadnúť rozhodnutie Spoločnosti založené na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré je spojené s právom vyjadriť k tomuto rozhodnutiu Vaše stanovisko a žiadať od Spoločnosti preskúmania takéhoto rozhodnutia s ľudským zásahom (článok 22 GDPR). Upozorňujeme, že na výkon týchto práv sa vzťahujú niektoré výnimky, a preto ich nebudete môcť uplatniť vo všetkých situáciách.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (viac informácií je možné nájsť na webovej stránke (www.dataprotection.gov.sk).

Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR môže byť uplatnená na základe písomnej a vlastnoručne podpísanej žiadosti zaslanej na adresu sídla našej Spoločnosti. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, v prípade, ak nás budete žiadať o výkon Vášho práva iným spôsobom ako písomným listom s Vašim vlastnoručným podpisom (napr. emailovou žiadosťou) alebo osobne v sídle našej Spoločnosti.

V prípade, ak naša Spoločnosť nebude príslušná na posúdenie Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby, bude Vaša žiadosť bezodkladne postúpená príslušnému prevádzkovateľovi.

Uplatnenie Vašich práv dotknutej osoby uvedených v tejto časti tohto dokumentu je možné si vopred dohodnúť aj v sídle našej Spoločnosti, pričom však vždy vyžadujeme osobné overenie Vašej totožnosti prostredníctvom jej preukázania predložením dokladu Vašej totožnosti. Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby, ktorá nám bude doručená bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia Vašej žiadosti.

Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

Proces vybavenia Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné. V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom súde.

5V prípade, že sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v sekcii Kontakt.

 

Váš súhlas s týmito podmienkami

Používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami. Ak s týmito pravidlami nesúhlasíte, nepoužívajte naše stránky. Vaše ďalšie používanie stránky po zmenách týchto pravidiel spracovania osobných údajov bude považovaná za akceptovanie týchto zmien.

 

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto pravidiel spracovania osobných údajov, postupov tejto stránky alebo vašich vzťahov s touto stránkou, kontaktujte nás na info@lockup.sk

 

Politika cookies

Naše webové stránky používajú tzv. cookies. Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies.

Cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Súbory „cookies“ umožňujú webu zaznamenať informácie o Vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Používame prevažne tzv. session cookies (voľne preložené: cookies obmedzené na jednu návštevu). Session cookies sú zmazané ihneď , akonáhle ukončíte návštevu našich stránok. Cookies nie sú nijak škodlivé pre Vaše zariadenie ani pre jeho softvér. Ako užívateľ môžete vypnúť či obmedziť možnosť používania cookies vo Vašom prehliadači.

Aby sme dokázali lepšie pochopiť návštevníkov našich stránok, používame tiež službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc.

Služba Google Analytics používa cookies za účelom analýzy spôsobu užívania našich webových stránok. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google, Inc., prenesené a uložené na serveri spoločnosti Google, Inc. Všetky takto získané dáta budú spracované anonymne. Dáta sú určené výhradne pre vyhodnocovanie používania webových stránok. Anonymita je zaručená tým, že spoločnosť Google, Inc., nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Spoločnosti Google, Inc., nebudú odoslané ani žiadne iné osobné údaje ako napríklad email, meno, telefónne číslo.

Môžete odmietnuť používanie súboru cookies, čím zabránite zberu dát o Vás, avšak potom nemusí naša webová stánka pracovať správne. Urobiť tak môžete voľbou v nastaveniach vášho prehliadača. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadače nájdete na týchto adresách:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sk-sk

Google Chrome: https://support.google.com/

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/sk/

Opera: https://help.opera.com/opera/Windows/2393/cs/controlPages.html

Safari: https://support.apple.com/

Viac informácií ku cookies nájdete tu: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk

 

Ak máte k uvedeným informáciám dotaz, neváhajte sa na nás obrátiť, využite emailovú adresu info@lockup.sk

Toto prehlásenie môžeme čas od času aktualizovať. Pokiaľ sa tak stane, zmeníme dátum aktualizácie v dolnej časti prehlásenia. Budeme znovu žiadať Váš súhlas s prípadnými aktualizáciami tohto prehlásenia, pokiaľ sa jeho obsah podstatne rozšíri alebo zásadne zmení.

 

Uvedené pravidlá spracovania osobných údajov a politika cookies sú platné od 25.5.2018