Pravidlá hry

 1. Naša hra escape room si vyžaduje logické myslenie a tímovú spoluprácu. Hra sa odohráva v Kryte CO v širšom centre Bratislavy. Cieľom hry je úspešne vyriešiť všetky úlohy a hádanky a v stanovenom čase uniknúť.
 2. Hra je načasovaná na 80 minút, čo je čistý čas hry, počas ktorých hráči po úspešnom riešení úloh môžu postupovať do ďalších miestností. Preto odporúčame prísť aspoň 5 minút pred začatím hry. V prípade meškania bude čistý čas hry skrátený o dobu vášho meškania.
 3. Cena za hru je určená pre 2 až 4 hráčov. Maximálny počet hráčov ktorý sa môžu zúčastniť hry v jednej skupine je 5.
 4. Počas hry je prísne zakázané používať telefóny, tablety, fotoaparáty a iné technické zariadenia. Taktiež je zakázané fotografovať a zhotovovať akékoľvek audiovizuálne záznamy.
 5. Naším zákazníkom sú k dispozícii vešiaky a skrinky na uloženie osobných vecí. Pred začiatkom hry si ich bezpečne odložíte, vaše osobné veci sú po celý čas strážene kamerovým systémom v uzamknutom objekte, kde prebieha hra.
 6. Hra je plne automatizovaná, v miestnostiach sa nachádza množstvo technického a elektronického vybavenia, ručne vyrábaných predmetov, preto vás prosíme o primerané zaobchádzanie k zariadeniu.
 7. Žiadna úloha v našej escape room si nevyžaduje použitie hrubej fyzickej sily. V prípade poškodenia technického alebo iného zariadenia sú hráči povinní spôsobenú škodu uhradiť vo výške stanovenej konateľom spoločnosti.
 8. Hra je určená len pre osoby staršie ako 18 rokov. Hry sa však môže zúčastniť aj osoba od 16+ rokov iba v sprievode rodičov alebo inej dospelej osoby, ktorá preberá za takúto neplnoletú osobu plnú zodpovednosť.
 9. Do escape room vstupujete na vlastnú zodpovednosť. Hra obsahuje množstvo hororových prvkov, nie je určená pre slabšie povahy, ľudí trpiacich úzkosťou z uzavretých priestorov a ďalšími fóbiami. V hre sa nachádzajú výrazné svetelné a zvukové zariadenia. Ak si nie ste istí, či môžete absolvovať hru kvôli svojmu zdravotnému stavu, kontaktujte náš tím pre viac podrobností a informujte sa u svojho lekára. Každý hráč je zodpovedný za svoj zdravotný stav
 10. V celom objekte escape room je zakázané fajčiť.
 11. Hry sa nemôžete zúčastniť pod vplyvom omamných a psychotropných látok. Personál je oprávnený a povinný pre bezpečnosť všetkých zákazníkov, v prípade podozrenia na požitie alkoholu a iných omamných a psychotropných látok, hru okamžite ukončiť bez nároku na vrátenie vstupného poplatku.
 12. Počas hry je potrebné dbať na svoju bezpečnosť a bezpečnosť spoluhráčov. Ak chcete hru navštíviť s deťmi, ste za nich plne zodpovední. Počas hry musíte dávať pozor, aby ste sa seba a svojich spoluhráčov nezranili (nepovolenými zásahmi do elektrických zariadení, dotýkaním sa nahriatych a ostrých predmetov) a dodržiavali všetky uvedené pravidlá hry.
 13. Priestory escape room sú vybavené bezpečnostným kamerovým systémom, počas celej hry ste monitorovaný. Hráčom zabezpečujeme nepretržité spojenie s personálom prostredníctvom audio zariadenia nainštalovaného vo vstupnej miestností, s označením HELP.
 14. Všetko vybavenie je majetkom spoločnosti VIALUX s.r.o., a v prípade odcudzenia bude podané trestné oznámenie a kamerový záznam odovzdaný orgánom činným v trestnom konaní na území Slovenskej republiky v zmysle platnej legislatívy.
 15. V prípade porušenia pravidiel hry a nevhodného správania si prevádzkovateľ vyhradzuje právo hru predčasné ukončiť bez nároku na vrátenie vstupného poplatku.
 16. Vstupný poplatok zákazník uhrádza za herný časový limit 80 minút, tento poplatok nie je možné nárokovať naspäť pri neúspešnom absolvovaní hry.

 

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok navštívte podstránku FAQ na www.lockup.sk alebo nás neváhajte kontaktovať.

 

Pravidlá hry sú platné od 1.9.2018